ณัฐพล ตรีศรีสุภา

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 5555

การศึกษา


ปี 2552 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

ปี 2553 ประกาศนียบัตรบัณฑิตกายภาพบำบัดด้วยการจัด ดัด ดึง คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

การทำงาน


ปี 2553-ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัดเฉพาะทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2553-ปัจจุบัน Clinical Instructor และวิทยากรหลักสูตรอบรมนักกายภาพบำบัดใหม่

ปี 2554-ปัจจุบัน ทีมบริหารสาขาสิรินธร หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กันยาคลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2560 วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Lumbar Intervertebral Disc : Basic and Beyond Techniques” โดย บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด

ปี 2560-ปัจจุบัน คณะกรรมการ บริษัทกันยาฝึกอบรมและการศึกษาต่อเนื่อง จำกัด

การอบรม


ปี 2553  ประชุมวิชาการเพื่อนวัตกรรมการเรียนรู้และการสร้างงานกายภาพบำบัด การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โอกาสทางธุรกิจ...การบริหารงานคลินิกกายภาพบำบัดไม่ยากเท่าที่คิด, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2556 Visceral Manipulation : Abdomen 1 (VM1),  The Barral Institute

ปี 2556 Manual Therapy, the key of success in physical therapy profession (Part I : Head and Neck Symptom, treating sub-occipital pain syndrome etc), กันยา คลินิกกายภาพบำบัด และคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ปี 2557 Ultrasound Therapy, กันยา คลินิกกายภาพบำบัด และคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ปี 2558 Assessment and management of foot problems in musculoskeletal system: Multidisciplinary approach ช่วงที่ 1, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2558 Assessment and management of foot problems in musculoskeletal system: Multidisciplinary approach ช่วงที่ 2, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2558 Clinical Reasoning & Advanced Manual Therapy in Kinematic Linkage, กันยา คลินิกกายภาพบำบัด และคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ปี 2558 Neuromuscular Activaion Part 1 (NEURAC 1)

ปี 2559 Functional Correction Exercise, กันยา คลินิกกายภาพบำบัด และคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ปี 2559 Heel pain : PT differential diagnosis, assessment and management, กันยา คลินิกกายภาพบำบัด และคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ปี 2560 Redcord Active Advanced 

ปี 2561 Physical therapy program : The essential considerations of mechanical constraint, neuromotor control and mind, กันยา คลินิกกายภาพบำบัด และคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ปี 2562 Lymph Drainage Therapy Level 1 [LDT 1] , Chikly Health Institute

ปี 2563 Lymph Drainage Therapy Level 2,3 [LDT 2,3] , Chikly Health Institute