ศิริมา รัตนเดชากุล

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 4245

การศึกษา


ปี 2549 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

ปี 2550 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (กายภาพบำบัดคลินิก) สาขา จัด ดัด ดึง

การทำงาน


ปี 2551-ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ กันยาคลินิกกายภาพบำบัด

การอบรม


ปี 2556: Visceral Manipulation; Abdomen 1 by The Barral Institute, Singapore

ปี 2557: Update in Physical Therapy evaluation and treatments โดย คณะสหเวชศาตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปี 2557: Kinematics linkages of the lumbopelvic region and advanced manual therapy technique for lumbopelvic disorders โดย โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

ปี 2558: Clinical Reasoning & Advanced Manual Therapy in Kinematic linkage โดย กันยา คลินิกกายภาพบำบัด และ คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ปี 2558: Movement System Impairment of Shoulder โดย คณะเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2560: Cervical Spine;Exercise and Manual Therapy โดย คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ"

ปี 2562: Lymph Drainage Therapy 1 โดย คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์


ปี 2562: Dynamic Neuromuscular Stabilization; course A by Kanya Academy, Thailand


ปี 2563: Lymph Drainage Therapy 2 โดย คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์


ปี 2563: Lymph Drainage Therapy 3 โดย คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์


ปี 2563: APBC Technique for Pelvis & SIJ 


ปี 2565: Certified Strength and Conditioning Specialist by Fitness Innovation (Thailand)


ปี 2565: Physical Reconditioning for Professional Athletes; Strength and Power Course by Rangsit University


ปี 2565: Ultrasound Imaging in Upper & Lower Extremities by MSK US


ปี 2565: Musculoskeletal Ultrasound Imaging โดย คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล