โครงการอบรมวิชาการ Physical Activity Coaching &Exercise Prescription for Muscle Performance

IMG_1663

Physical Activity Coaching &Exercise Prescription for Muscle Performance
ลงทะเบียนออนไลน์

เอกสารโครงการ <Physical Activity Coaching &Exercise Prescription for Muscle Performance>

ผ่านการพิจารณาคะแนน Continuing Education Units[CEU] จากสภากายภาพบำบัด 11 คะแนน

กลับไป ไม่มีหมวดหมู่