โครงการอบรมวิชาการ Physical Activity Coaching &Exercise Prescription for Muscle Performance

IMG_1663

 

 

Physical Activity Coaching &Exercise Prescription for Muscle Performance

ประกาศรายชื่อ

123456

เอกสารโครงการ <Physical Activity Coaching &Exercise Prescription for Muscle Performance>

ผ่านการพิจารณาคะแนน Continuing Education Units[CEU] จากสภากายภาพบำบัด 11 คะแนน

กลับไป ข่าว/ประชาสัมพันธ์